مزایای اجرایی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ضخامت کمتر سقف

با استفاده از دال مجوف یوبوت و بهره‌گیری از عملکرد دو طرفه سقف و توزیع متوازن نیروهابین تکیه گاه ها، آویز تیرها حذف شده و در نتیجه ضخامت سقف کاهش می‌یابد. بهعنوان مثال برای دهانه 13متری، ضخامت سقف تنها 35 سانتیمتر می‌باشد.

 کاهش ارتفاع سقف ها

حذف سرستون ها و تیرهای آویزدار

به دلیل عملکرد دوطرفه سقف دال مجوف یوبوت، تیرهای آویزدار و سرستون هااز دال حذف شده که این امر باعث کاهش هزینه مربوط به قالب‌بندی و نیز افزایش سرعت اجرا

می گردد. در ضمن حذف تیرهای آویزدار و سرستون‌ها موجب حذف سقف کاذب و هزینه های مربوط به آن می شود.

 

سهولت در اجرا

در سیستم سقف دال مجوف یوبوت به دلیل حذف تیرهای میانی، قالب بندی سقف بسیار ساده بوده و می توان آن را با بهره‌گیری از اکیپ آرماتوربند عادی و آموزش این اکیپ

اجرا نمود. در ضمن به دلیل حذف تیرها، تعداد خاموت ها و آرماتورهای تیر سقف کاهش یافته و در نتیجه سرعت اجرا افزایش می یابد.

ارتباط با ما

saeed@sarmadi.us

Info@uboot-beton.com

09121005834

دفتر مرکزی

تهران، ابتدای آبشناسان، ساختمان 6060

امور نمایندگی ها

قم: 32914030-025

تبریز:

یزد:

مراغه:

کرج:

اصفهان: